Grafisch ontwerpbureau voor ondernemers!

Algemene
voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Buro M Design, hierna te noemen: “Buro M Design”, met een derde, hierna te noemen: “de opdrachtgever”,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Buro M Design waarvoor voor de uitvoering een derde wordt betrokken.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Buro M Design het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 3 Levering diensten
3.1 Buro M Design zal zich inspannen om de diensten te leveren binnen de overeengekomen tijd.
3.2 Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen of schadevergoeding te claimen.

Artikel 4 Wijzigingen 
4.1 Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren.
4.2 Zowel Buro M Design als de opdrachtgever zijn verplicht mee te werken aan een wijziging van de overeenkomst indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht een wijziging of een uitbreiding noodzakelijk is. De aan een wijziging of uitbreiding verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.3 Voor een tussentijdse wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, is de schriftelijke instemming van Buro M Design noodzakelijk. Wanneer Buro M Design met bedoelde aanvulling of wijziging instemt, zijn daarmee samenhangende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Alle werkzaamheden worden door Buro M Design naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor Buro M Design een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting voort. Buro M Design zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die de opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van het gebruik en/of de uitvoering door de opdrachtgever en/of derden van door Buro M Design geleverde diensten en producties. Opdrachtgever vrijwaart voor zover nodig Buro M Design voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid, Bescherming verleende diensten
6.1 Buro M Design zal ervoor zorgen dat vertrouwelijk aan haar door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie niet ter kennis van derden komt. Buro M Design behoudt zich het recht voor haar diensten aan andere opdrachtgevers aan te bieden voor zover dit in overeenstemming is met de door Buro M Design in acht te nemen vertrouwelijkheid. De opdrachtgever heeft niet het recht zich op het standpunt te stellen dat Buro M Design de diensten uitsluitend en exclusief aan haar kan verlenen.
6.2 Buro M Design behoudt te allen tijden het auteursrecht, samenhangend met de door haar geleverde diensten, beeldmateriaal, producties en ontwerpen.
6.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd gebruik te maken, of door derden gebruik te laten maken, van de diensten, producties en ontwerpen zolang zij niet aan Buro M Design heeft voldaan hetgeen zij ter zake daarvan is verschuldigd.
6.4 Van het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend schriftelijk en in overeenstemming worden afgeweken.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Het door Buro M Design berekende honorarium betreft uitsluitend de vergoeding voor de door haar gegeven geleverde diensten, beeldmateriaal, producties en ontwerpen. Overige kosten, zoals materiaalkosten, kosten van derden en kosten van meerwerk, worden afzonderlijk berekend, voor zover deze kosten niet in de offerte zijn opgenomen.
7.2 Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van het geoffreerde tegen de voor dat onderdeel aangegeven prijs.

Artikel 8 Betaling
8.1 De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. Verrekening is niet toegestaan mits hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.
8.2 De opdrachtgever dient bij de totstandkoming van de overeenkomst 50% van het overeengekomen honorarium te voldoen. De overige 50% dient binnen veertien dagen na levering te zijn voldaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3 Indien onverwachte werkzaamheden voorkomen kan na overleg met de opdrachtgever, Buro M Design de extra activiteiten factureren.
8.4 De kosten derden en de kosten van de samenwerking met derden worden volledig doorberekend, te denken valt hierbij aan locatie-, verblijf- en apparatuurkosten.
8.3 Wanneer de door Buro M Design te leveren diensten betreffen het begeleiden van werkzaamheden en projecten die zich over een periode van meer dan vier maanden uitstrekken en waarvoor geen totaalprijs is afgesproken, zal per maand vooraf worden gefactureerd op basis van uren x tarief of op basis van, van tevoren overeengekomen, bedragen.
8.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wanneer de opdrachtgever in gebreke is met de betaling,is zij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer de opdrachtgever ook na een schriftelijke herinnering van Buro M Design in gebreke blijft met de betaling van het honorarium, is Buro M Design gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Buro M Design gederfde winst en alle kosten, inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van door Buro M Design te nemen maatregelen.

Artikel 9 Tussentijdse ontbinding
9.1 Buro M Design heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, ontbonden te verklaren wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar voorlopige surséance van betaling wordt verleend of wanneer de opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.
9.2 Bij ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voor Buro M Design voortvloeit, een en ander als hierboven omschreven in artikel 8.4.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Alle geschillen tussen Buro M Design en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. 10.2 Op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Intellectueel eigendom en beeldrecht
11.1 Buro M Design heeft te allen tijde het volledige intellectueel eigendom en beeldrecht over alle door haar geproduceerd beeld en geluid.
11.2 Al het geproduceerde beeldmateriaal en geluid zal aan de opdrachtgever rechtenvrij worden verstrekt, voor zover het wordt ingezet binnen de afgesproken opdracht. Indien derden, al dan niet via de opdrachtgever, het geproduceerde beeldmateriaal en geluid willen gebruiken voor andere opdrachten, al dan niet voor de opdrachtgever, zal aan Buro M Design een daarvoor een, binnen de branche gebruikelijke, vergoeding worden betaald. Zonder deze vergoeding is Buro M Design op generlei wijze verplicht het materiaal aan derden, dan wel aan de opdrachtgever, te verstrekken. 11.3 Indien er sprake is van de ARVODI vervalt artikel 11.1 en 11.2

Buro M Design, de Balk 14, 3902 CD Veenendaal Tel +31 6 26 400 126
KvK 80346464 BTW NL003426991B50